Ru | Lv

Nolietotu riepu pieņemšana

http://www.likumi.lv/doc.php?id=232789&from=off - Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība
http://www.likumi.lv/doc.php?id=229148&from=off - atkritumu klasifikators

Automašīnu riepas nodara lielu kaitējumu videi. Piemēram, riepu sairšanas process dabiskos apstākļos prasa aptuveni 100 gadus. Savukārt sadedzinot tās, tiek radīts kaitējums ekoloģiskai sistēmai. Taču pareizi pārstrādātas vecās riepas var būt noderīgs un atkārtoti lietojams materiāls ceļu būvē, stadionu un bērnu laukumu seguma izbūvē u.c.
SIA „EKO LATGALE” nodrošina nolietoto riepu pieņemšanu un utilizāciju šķirošanas iecirknī Dunduru ielā 13a, Daugavpilī katru darba dienu no 8.00-16.00.
Nodot riepas poligonā ir aizliegts, jo riepu materiāls bioloģiski nenoārdās un, ņemot vērā šāda veida atkritumu apjoma pieaugumu, var nopietni apdraudēt vidi. Arī dedzināt riepas ir aizliegts, izņemot specializētās krāsnīs, iegūstot enerģiju, jo degšanas procesā rodas videi kaitīgas vielas.

Svarīgi: nododamajām riepām jābūt tīrām un bez diskiem.
 
Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova