Ru | Lv

Прием и транспортировка опасных отходов

http://www.likumi.lv/doc.php?id=232789&from=off

Опасные отходы - отходы, которые:
  • содержат вредные вещества, содержащие возбудителей инфекционных болезней или обладающие опасными свойствами: токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью;
  • могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
 

 

Nr.p.k.

Atkritumu klases nosaukums

Atkritumu klases kods

1.

Nehloretas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

130205

2.

Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas smēreļļas

130208

3.

Iepakojums, kurš satur bīstamo vielu atlikumus vai ar tām piešārņots

150110

4.

Absorbenti,filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām 

150202

5.

Eļļas filtri

160107

6.

Azbestu saturošas bremžu uzlikas

160111

7.

Nederīgas iekārtes, kuras satur citus bīstamus komponentus nekā 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētie

160213

8.

Azbestu saturoši izolācijas materiāli

170601

9.

Azbestu saturoši būvmateriāli

170605

10.

Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi

200121

11.

Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas

200123

12.

Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtes

200135

13.

Svina akumulātori

160601

Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova